• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

ULGA REHABILITACYJNA

Departament Podatków Dochodowych:

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że zarówno biustonosz z kieszonką

do protezy piersi oraz rękaw przeciw obrzękowy nie może być kwalifikowany do sprzętu,

urządzenia czy narzędzi, które uprawniają do zastosowania odliczenia w ramach ulgi

rehabilitacyjnej.

Departament Podatków Dochodowych

 

DD3/8213/113/CRS/13/RWPD-11398/RD-25995/13

                                                                                     Federacja Stowarzyszeń

                                                                                     "Amazonki"

 

Odpowiadając na pismo z dnia 22 lutego 2013 r.,Nr FSA-70/2013,w sprawie interpretacji

przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie ulgi rehabilitacyjnej,

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje.

 

Zgodnie z art.7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz.U.Nr78,

poz. 483,z późn.zm.)organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

 

Zasady postępowania w sprawach podatkowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012r. poz. 749,z poźn.zm.)

 

Tryb wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego określony został w Rozdziale 1a

w Dziale II ustawy - Ordynacja podatkowa.Zgodnie z art.14b par. 1 ustawy - Ordynacja

podatkowa minister właściwy do spraw finansów publicznych na pisemny wniosek

zainteresowanego wydaje w jego indywidualnej sprawie pisemną interpretację przepisów

prawa podatkowego.

 

W świetle powyższego należy wyjaśnić, że przepisy dotyczące instytucji indywidualnych

interpretacji prawa podatkowego przyznają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie

interpretacji wyłącznie w swoich indywidualnych sprawach.W konsekwencji obowiązujące

przepisy wykluczają z katalogu wnioskodawców organizacje społeczne.

 

Wobec powyższego Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że przedstawione poniżej stanowisko

nie stanowi interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu regulacji zawartych

w ustawie-Ordynacja podatkowa.

 

Zasady korzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej określone zostały w art.26 ust. 1 pkt 6,

ust. 7-7g oraz ust. 13a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym dla osób

fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.),zwanej dalej "ustawą PIT".

 

Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT podatnik, będący osobą niepełnosprawną

lub podatnik, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, ma prawo odliczyć

od dochodu kwoty wydatków poniesionych w roku podatkowym na cele rehabilitacyjne

oraz związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych.

 

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed

opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy PIT, natomiast zasady i warunki

dokonywania tych odliczeń zostały określone w art. 26 ust. 7b-7g oraz ust. 13a ustawy PIT.

 

Stosownie do art. 26 ust. 7b ustawy PIT wydatki podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie

zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób

niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego

funduszu świadczeń socjalnych lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy

(środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą

sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

 

W myśl art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy PIT, podatnik będący osobą niepełnosprawną może 

odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na zakup i naprawę indywidualnego

sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających

wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, że zarówno biustonosz z kieszonką

do protezy piersi oraz rękaw przeciw obrzękowy nie może być kwalifikowany do sprzętu,

urządzenia czy narzędzi, które uprawniają do zastosowania odliczenia w ramach ulgi

rehabilitacyjnej.

 

W przypadku, gdy podatnik stwierdzi, że w zeznaniu podatkowym odliczył wydatki, których

jednak nie można było zaliczyć do wydatków wymienionych w art. 26 ust. 7a ustawy PIT,

powinien niezwłocznie złożyć korektę tego zeznania wraz z dołączonym pisemnym

uzasadnieniem przyczyn korekty, stosownie do postanowień art. 81 ustawy - Ordynacja

podatkowa.

 

Niezapłacony w terminie płatności podatek staje się bowiem zaległością podatkową (art. 51

par.1 ustawy-Ordynacja podatkowa), od której naliczane są odsetki za zwłokę (art.53 ustawy-

Ordynacja podatkowa). Ponadto, na na równi z zaległością podatkową traktuje się także

nadpłatę, jeżeli w zeznaniu została wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej,

a organ podatkowy dokonał jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych bądź

bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 52 par.1 ustawy - Ordynacja podatkowa). 

 

                                                                                               Zastępca Dyrektora

                                                                                 Departamentu Podatków Dochodowych

Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.

Przekaż nam 1% podatku

 • 1 procent podatku
 • 1 procent to się wszystkim opłaca