• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

27.05.2021

 

Kielce  dn. 27.05.2021

 

Rozeznanie rynku

           

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii projektu  „Profilaktyka raka piersi – subregion południowy” nr RPSW.08.02.02-26-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prosimy o przedstawienie oferty na prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

Część I. Informacje ogólne

 1. Zamawiający:

Nazwa:  Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3c,   25-734 Kielce

telefon: 662 060 460

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Goraj

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie subregionu południowego obejmującego: powiat włoszczowski, powiat jędrzejowski, powiat pińczowski, powiat kazimierski, powiat buski, powiat staszowski, powiat opatowski, powiat sandomierski w ramach działań informacyjno-edukacyjnych polegających na zachęceniu kobiet do wykonywania badań mammograficznych. Akcje informacyjno-edukacyjne realizowane będą w okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2023 r. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych obejmuje: dojazd, przekazanie informacji na temat programu profilaktyki raka piersi, bezpłatnych  badań mammograficznych, kolportaż ulotek, materiałów piśmienniczych, prowadzenie listy osób, którym udzielono informacji, prowadzenie wymaganej dokumentacji.

W ramach realizowanego projektu Zamawiający planuje przeprowadzenie 27 akcji informacyjno-edukacyjnych. Akcje mogą odbywać się w plenerze lub pomieszczeniach zamkniętych, zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy. Akcja trwa około 8 godzin. Szczegółowy harmonogram jest ustalany na bieżąco w trakcie realizacji projektu.

 

 

Część III. Składanie ofert

 1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „Działania informacyjno-edukacyjne” należy składać do dnia 10.06.2021    r. do godziny 14:00 pokój Nr 7 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734 Kielce.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie RODO.

 

 

 

 Część IV. Warunki udziału

Zamawiający wymaga, aby oferent był członkiem organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi oraz posiada odpowiednie doświadczenie lub kwalifikacje.

 

Część V. Zasady wyboru ofert

 

 1. Celem przeprowadzenia rozeznania rynku jest potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie rynkowej.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania więcej niż jednej osoby spełniającej warunki udziału.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania wykonawcy do przeprowadzenia od jednej do siedmiu akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

 

Część V. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3.  Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Umowa będzie uznana za zawarta z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji:

a)      wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

b)      wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

c)       wydłużenia okresu realizacji projektu, w zakresie wydłużenia okresu realizacji umowy, o okres nie dłuższy niż wydłużona została realizacja projektu,

d)      zmiany wniosku o dofinansowanie w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian,

e)      zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Firma Wykonawcy: ........................................................................................................

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………….E-mail ………………………….

 

Zamawiający:

 

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

ul. Artwińskiego 3c, 25-734

 

OFERTA

 

W związku z ogłoszeniem rozeznania rynku na przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych składam niniejszą ofertę.

 

1. Oferuję cenę za jedną akcję informacyjno-edukacyjną w wysokości

 

Brutto................................zł/   słownie.................................

 

Wskazana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz wszystkie obowiązkowe podatki i ewentualne ubezpieczenia społeczne.

 

2. Jestem członkiem następującej organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi.

 

3. Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie/kompetencje do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka piersi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenia:

 

 1. Zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia i akceptuję  je bez zastrzeżeń.
 2. Spełniam wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.
 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszty dojazdu.
 5. Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.
 6. Oświadczam, że zapoznałam/em/liśmy  się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2.

 

 

 

……………………………………

Czytelny podpis

Miejscowość, data .................................                           

  

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:,

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

 

 

 

 

Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.