• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

Statut Świętokrzyskiego Klubu Amazonki

 

Tekst jednolity

STATUT

Świętokrzyskiego Klubu „AMAZ0NKI”przy Świętokrzyskim

Centrum Onkologii w Kielcach

 

Rozdział I

Część Ogólna

Część

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „ Świętokrzyski Klub „Amazonki” przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach”.

 1. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy „ ŚK Amazonki’’.

 

§ 2

 

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz.U. Nr 79 z 2001 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami ), a takżeustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96 poz.873 z późniejszymi zmianami ).

 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

§ 3

 

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Kielc i województwa świętokrzyskiego.

 2. Siedziba Klubu mieści się w Kielcach.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznaczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

§ 5

 1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

 1. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

 

 

§ 6

 

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.

 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 3. Stowarzyszenie może na realizację zadań statutowych zawierać umowy o pracę i inne umowy prawa cywilnego z członkami, członkami zarządu i innymi osobami oraz porozumienia z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Stowarzyszenie zwraca koszty delegacji służbowych członkom, członkom zarządu, pracownikom biura i wolontariuszom delegowanym do prac na rzecz stowarzyszenia wg obowiązujących przepisów.

 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność w formie nieodpłatnej i odpłatnej ; zakres działalności określa regulamin.

 3. Działalność odpłatna dotyczyć może wyłącznie realizacji celów statutowych stowarzyszenia.

 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

 

 

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia

§ 7

 

 1. Działalność z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

 2. Działalność charytatywna

 3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 4. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 5. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 6. Działalność na rzecz integracji cudzoziemców i uchodźców

 7. Działalność na rzecz imigracji europejskiej, promocji funduszy unijnych i zagranicznych, a także działalność na rzecz rozwoju regionu poprzez wykorzystanie tych środków.

 8. Wsparcie psychiczne kobiet dotkniętych rakiem piersi w znalezieniu motywacji powrotu do zdrowia i pomoc praktyczna w uzyskaniu możliwie najlepszej jakości życia w tym poprawy sprawności psychicznej i fizycznej.

 9. Wspieranie szpitali onkologicznych w województwie świętokrzyskim

 10. Prowadzenie działań dla wyrównania szans i eliminowania zjawisk wykluczenia społecznego osób dotkniętych chorobą.

 11. Informowanie społeczeństwa o problematyce chorób nowotworowych i znaczeniu badań profilaktycznych.

 12. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i kobietom w trudnej sytuacji zdrowotnej.

 13. Organizowanie grup wsparcia i samopomocy oraz prowadzenie rehabilitacji społecznej.

 14. Organizowanie działalności profilaktycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

 15. Organizacja i promocja wolontariatu

 16. Upowszechnianie krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu.

 17. Pomoc w zaopatrywaniu w protezy piersi, peruki

 18. Prowadzenie telefonu zaufania.

 

 

§ 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. Szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych i badań profilaktycznych poprzez organizowanie szkoleń, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i inne formy przekazu oraz współpracę z instytucjami prowadzącymi walkę z rakiem.

 2. Udzielanie pomocy w każdej formie przewidzianej statutem, członkom stowarzyszenia, członkom ich rodzin i opiekunom.

 3. Organizowanie rehabilitacji psychicznej indywidualnej, grupowej i spotkań z terapeutami.

 4. Podejmowanie i prowadzenie różnych form rehabilitacji fizycznej.

 5. Pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych.

 6. Koordynowanie pracy „ochotniczek” na oddziałach szpitalnych, dyżurach w Klubie i przy telefonie zaufania.

 7. Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla ochotniczek członkiń Klubu.

 8. Organizowanie spotkań integracyjnych, imprez kulturalno- rozrywkowych i sportowo - turystycznych oraz uczestnictwo w tego typu imprezach prowadzonych przez inne instytucje.

 1. Pomoc zainteresowanym członkiniom Klubu w uczestnictwie w pielgrzymkach i spotkaniach z duchownymi.

 2. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.

 

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie dzielą się na:

 1. zwyczajnych

 2. wspierających

 3. honorowych

 

 

§ 10

 

Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo:

 

 1. Wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia

 2. Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków

 3. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

 4. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia

 

§ 12

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

 

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia

 2. Czynne uczestnictwo realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

 3. Regularne opłacanie składek członkowskich

 4. Zawiadamianie o zmianie danych zawartych w deklaracji

 

§ 13

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna, która działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 

§ 14

Członek wspierający ma prawo:

 

 1. Zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia

 2. Korzystać z pomocy stowarzyszenia

 3. Uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym

 

 

§ 15

Do obowiązków członka wspierającego należy:

 1. Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

 2. Czynne uczestnictwo w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 3. Świadczenie zadeklarowanej pomocy.

 

 

 

 

§ 16

 1. Członkiem honorowym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

 1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

 2. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z płacenia składek członkowskich.

 

§ 17

Honorowym Prezesem Stowarzyszenia może zostać były jego Prezes w przypadku powołania go przez Walne Zebranie Członków.

 

 

§ 18

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu.

 2. Utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego (osobę prawną).

 3. Śmierci członka.

 4. Skreślenia z listy członków.

 5. Zawieszenia członkostwa.

 

 

§ 19

 1. Z uwagi na wyjątkową działalność i cele Stowarzyszenia nie przewiduje się wykluczenia członków z Klubu.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ( np. sytuacja rodzinna, zdrowotna i inne) kiedy członek nie może uczestniczyć w działalności Klubu możliwe jest, na jego wniosek zawieszenie członkostwa w tym obowiązku opłacania składek członkowskich na czas trwania przeszkody.

 3. Jeżeli członek Stowarzyszenia nie opłaca składek członkowskich przez okres 6 miesięcy, członkostwo jego ustaje z mocy prawa - okoliczności powyższe nie stoją na przeszkodzie w ubieganiu się o ponowne członkostwo w stowarzyszeniu.

 4. Przy ponownym ubieganiu się o członkostwo w Stowarzyszeniu istnieje obowiązek uiszczenia składki członkowskiej za okres 3 miesięcy poprzedzających ponowne przyjęcie do Klubu.

 5. Członkowie Stowarzyszenia zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich w momencie osiągnięcia 80 –go roku życia.

 

 

 

Rozdział IV

 

Struktura organizacyjna władz

§ 20

 1. Władzami naczelnymi stowarzyszenia są:

- Walne Zebranie Członków

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwał Walnego Zebrania Członków.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 3. W przypadku zmniejszenia się w czasie trwania kadencji ilości członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru.

 

§ 21

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje także Zarząd z własnej inicjatywy oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 3 członków w terminie 3 tygodni od złożenia żądania.

 

 

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

 2. Podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania sprawozdań rocznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Podejmowanie uchwał w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 4. Ustalanie wysokości składek członkowskich.

 5. Nadanie godności członka honorowego.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia.

 7. Rozpatrywanie odwołań od wszelkich uchwał Zarządu.

 8. Uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Klubu.

 9. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 10. Wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 23

 1. Zarząd jest najwyższą władzą stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.

 2. Zarząd składa się z 5 do 9 osób z tym, że w jego skład wchodzą: prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz członek/członkowie Zarządu.

 3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 4. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 

 1. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

 2. Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie Członków, w tym dysponowanie środkami pozyskanymi z przekazania na rzecz stowarzyszenia 1% podatku przez osoby fizyczne.

 3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członów.

 4. Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

 5. Zwoływanie i organizowanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków.

 6. Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia oraz regulaminów w zakresie zadań statutowych i zasad finansowania realizowanych przedsięwzięć.

 1. Przyjmowanie członków lub ich zawieszanie albo skreślenie.

 2. Zawieranie umów w granicach upoważnień i obowiązujących przepisów.

 

§ 25

Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych składają za

Stowarzyszenie: prezes lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem lub inną osobą imiennie upoważnioną przez Zarząd.

 

 

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków spośród których, wybiera się przewodniczącego.

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,

 3. wnioskowanie o zwoływanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków

 4. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu

 1. zawieranie i rozwiązywanie umów w imieniu Stowarzyszenia z członkami Zarządu

 2. członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami organu zarządzającego, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 1. członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby skazane za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Komisja Rewizyjna podejmuje swe czynności w składzie od 3-5 osób.

 

Rozdział V

Majątek stowarzyszenia

§ 27

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

 1. wpłaty ze składek członkowskich,

 2. dotacje,

 3. darowizny, spadki, zapisy,

 4. wpływy z działalności statutowej w rozmiarach służących realizacji celów

określonych statutem,

 1. ruchomości,

 2. dochody z ofiarności publicznej.

 Zabronione jest:

 

 1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi.

 1. przekazywanie majątku stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 1. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, zgodnie z protokołem Walnego Zebrania Członków.

 2. kupno towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

3. Cały dochód ze statutowej działalności przeznaczony jest na realizację celów określonych Statutem.

 

 

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 28

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków:

 1. Większością 2/3 głosów w obecności minimum połowy członków stowarzyszenia – w pierwszym terminie.

 2. Zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych – w drugim terminie.

 

§ 29

 

W przypadku rozwiązania się stowarzyszenia Walne Zebranie Członków zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

 

§ 30

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie aktualnie obowiązujące przepisy ustawy: Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

Kielce, 12.10.2023 r.

Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.

Przekaż nam 1,5% podatku

 • 1 procent podatku
 • 1 procent to się wszystkim opłaca