• Marsz Życia i Nadziei
  Marsz Życia i Nadziei
  Co roku Świętokrzyski Klub Amazonki organizuje Marsz Życia i Nadziei - manifestację prozdrowotną, która ma zachęcić kobiety do badań profilaktycznych w kierunku raka piesi.
 • Pokaz mody
  Pokaz mody
  Być Amazonką to być piękną kobietą. Świętokrzyskie Amazonki to kobiety, które dbają o swój wizerunek, znają współczesne trendy w modzie.
 • Zawody łucznicze
  Zawody łucznicze
  Świętokrzyski Klub Amazonki regularnie organizuje zawody łucznicze. Współczesne Amazonki, w nawiązaniu do legendarnych Amazonek, wykazują niezwykła celność w strzelaniu z łuku.
 • Basen
  Basen
  Jednym z podstawowych celów Klubu jest prowadzenie rehabilitacji fizycznej. Zajęcia z na basenie są jedną z jej form.
 • Spartakiada
  Spartakiada
  Świętokrzyski Klub Amazonki co roku organizuje Świętokrzyską Spartakiadę Amazonek.
 • Nasze miejsce
  Nasze miejsce
  "Nasze miejsce" przed Kieleckim Centrum Kultury

19.05.2022

Kielce  dn.19.05.2022r

 

Rozeznanie rynku

           

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii projektu  „Profilaktyka raka piersi – subregion południowy” nr RPSW.08.02.02-26-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prosimy o przedstawienie oferty na prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

Część I. Informacje ogólne

 1. Zamawiający:

Nazwa:  Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3c,   25-734 Kielce

telefon: 662 060 460

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Goraj

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie subregionu południowego obejmującego: powiat włoszczowski, powiat jędrzejowski, powiat pińczowski, powiat kazimierski, powiat buski, powiat staszowski, powiat opatowski, powiat sandomierski w ramach działań informacyjno-edukacyjnych polegających na zachęceniu kobiet do wykonywania badań mammograficznych. Akcje informacyjno-edukacyjne realizowane będą w okresie od czerwca 2022 r. do czerwca 2023 r. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych obejmuje: dojazd, przekazanie informacji na temat programu profilaktyki raka piersi, bezpłatnych  badań mammograficznych, kolportaż ulotek, materiałów piśmienniczych, prowadzenie listy osób, którym udzielono informacji, prowadzenie wymaganej dokumentacji.

W ramach realizowanego projektu Zamawiający planuje przeprowadzenie ok. 21 akcji informacyjno-edukacyjnych. Akcje mogą odbywać się w plenerze lub pomieszczeniach zamkniętych, zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy. Akcja trwa około 8 godzin. Szczegółowy harmonogram jest ustalany na bieżąco w trakcie realizacji projektu.

 

 

Część III. Składanie ofert

 1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „Działania informacyjno-edukacyjne” należy składać do dnia 02.06.2022 r. do godziny 14:00 pokój Nr 7 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734 Kielce.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie RODO.

 

 

 

 

Część IV. Warunki udziału

Zamawiający wymaga, aby oferent był członkiem organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi oraz posiada odpowiednie doświadczenie lub kwalifikacje.

 

Część V. Zasady wyboru ofert

 

 1. Celem przeprowadzenia rozeznania rynku jest potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie rynkowej.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania więcej niż jednej osoby spełniającej warunki udziału.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania wykonawcy do przeprowadzenia od jednej do siedmiu akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

 

Część V. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3.  Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Umowa będzie uznana za zawarta z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji:

a)      wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

b)      wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

c)       wydłużenia okresu realizacji projektu, w zakresie wydłużenia okresu realizacji umowy, o okres nie dłuższy niż wydłużona została realizacja projektu,

d)      zmiany wniosku o dofinansowanie w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian,

e)      zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.


 

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Firma Wykonawcy: ........................................................................................................

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………….E-mail ………………………….

 

Zamawiający:

 

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

ul. Artwińskiego 3c, 25-734

 

OFERTA

 

W związku z ogłoszeniem rozeznania rynku na przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych składam niniejszą ofertę.

 

1. Oferuję cenę za jedną akcję informacyjno-edukacyjną w wysokości

 

Brutto................................zł/   słownie.................................

 

Wskazana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz wszystkie obowiązkowe podatki i ewentualne ubezpieczenia społeczne.

 

2. Jestem członkiem następującej organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi.

 

3. Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie/kompetencje do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka piersi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenia:

 

 1. Zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia i akceptuję  je bez zastrzeżeń.
 2. Spełniam wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.
 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszty dojazdu.
 5. Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.
 6. Oświadczam, że zapoznałam/em/liśmy  się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2.

 

 

 

……………………………………

Czytelny podpis

Miejscowość, data .................................                           

  

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:,

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

 


 

 

 

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODO

W związku ze złożeniem oferty w ramach projektu pn. Profilaktyka raka piersi – subregion południowy oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

1)     administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dla zbioru Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniący rolę Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mający siedzibę przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce;

2)     administratorem moich danych osobowych jest Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPOWŚ), w szczególności:

a)      udzielenia wsparcia,

b)      potwierdzenia kwalifikowalności wydatków,

c)       monitoringu,

d)      ewaluacji,

e)      kontroli,

f)       audytu prowadzonego przez upoważnione instytucje,

g)      sprawozdawczości,

h)      rozliczenia projektu,

i)        odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;

j)        odzyskiwania wypłaconych beneficjentowi środków dofinansowania, w tym w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania decyzji określającej kwoty dofinansowania do zwrotu;

k)      zachowania trwałości projektu,

l)        archiwizacji.

3)     Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO ), wynikający z:

a)     art. 125 i 126 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 – dalej: Rozporządzenie ogólne;

b)     rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radcy (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006;

c)      art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;              

d)     rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji miedzy beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi;

e)     art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

f)      ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego;

g)     ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

4)     moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Zarządzającej, beneficjentowi realizującemu projekt  - Świętokrzyskiemu Centrum Onkologii Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kielcach, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3, 25-734 Kielce oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Świętokrzyskiemu Klubowi Amazonki przy ŚCO w Kielcach, ul. Prezydenta Stefana Artwińskiego 3C, 25-734 Kielce; Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Wodzisławiu, ul. Ariańska 12, 28-330 Wodzisław. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie IZ kontrole w ramach RPOWŚ 2014 - 2020;

5)     Moje dane osobowe mogą być ujawnione osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym przez administratora lub Beneficjenta, w związku z realizacją celów o których mowa w pkt 2, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej), stronom i innym uczestnikom postepowań administracyjnych.

6)     Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.

7)     Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje:

-        prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

-        prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

-        prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

-        prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

8)     Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:

-        wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego,

-        celów archiwalnych w interesie publicznym,

mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach RPOWŚ 2014-2020, osobie której dane są przetwarzane nie przysługuje prawo do usunięcia albo przenoszenia tych danych.

9)     Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia ogólnego) oraz zakończenia okresu trwałości dla projektu i okresu archiwizacyjnego, w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później, bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. Moje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

………………………………………………………….                                         ……………………………………………………………

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                           CZYTELNY PODPIS OFERENTA


 

 

 

27.05.2021

 

Kielce  dn. 27.05.2021

 

Rozeznanie rynku

           

W związku z realizacją przez Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii projektu  „Profilaktyka raka piersi – subregion południowy” nr RPSW.08.02.02-26-0003/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prosimy o przedstawienie oferty na prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

Część I. Informacje ogólne

 1. Zamawiający:

Nazwa:  Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Adres: ul. Artwińskiego 3c,   25-734 Kielce

telefon: 662 060 460

 1. Osoba upoważniona do kontaktów:

Elżbieta Goraj

 

Część II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie subregionu południowego obejmującego: powiat włoszczowski, powiat jędrzejowski, powiat pińczowski, powiat kazimierski, powiat buski, powiat staszowski, powiat opatowski, powiat sandomierski w ramach działań informacyjno-edukacyjnych polegających na zachęceniu kobiet do wykonywania badań mammograficznych. Akcje informacyjno-edukacyjne realizowane będą w okresie od czerwca 2021 r. do czerwca 2023 r. Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych obejmuje: dojazd, przekazanie informacji na temat programu profilaktyki raka piersi, bezpłatnych  badań mammograficznych, kolportaż ulotek, materiałów piśmienniczych, prowadzenie listy osób, którym udzielono informacji, prowadzenie wymaganej dokumentacji.

W ramach realizowanego projektu Zamawiający planuje przeprowadzenie 27 akcji informacyjno-edukacyjnych. Akcje mogą odbywać się w plenerze lub pomieszczeniach zamkniętych, zarówno w dni robocze jak i dni wolne od pracy. Akcja trwa około 8 godzin. Szczegółowy harmonogram jest ustalany na bieżąco w trakcie realizacji projektu.

 

 

Część III. Składanie ofert

 1. Oferty pisemne w zamkniętych kopertach oznaczonych informacją „Działania informacyjno-edukacyjne” należy składać do dnia 10.06.2021    r. do godziny 14:00 pokój Nr 7 Budynek Administracyjny ŚCO ul. Artwińskiego 3c , 25-734 Kielce.
 2. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 3. Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie RODO.

 

 

 

 Część IV. Warunki udziału

Zamawiający wymaga, aby oferent był członkiem organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi oraz posiada odpowiednie doświadczenie lub kwalifikacje.

 

Część V. Zasady wyboru ofert

 

 1. Celem przeprowadzenia rozeznania rynku jest potwierdzenie, że dana usługa zostanie wykonana po cenie rynkowej.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania więcej niż jednej osoby spełniającej warunki udziału.
 3. Zamawiający przewiduje możliwość zaangażowania wykonawcy do przeprowadzenia od jednej do siedmiu akcji informacyjno-edukacyjnych.

 

 

Część V. Postanowienia końcowe.

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 3.  Zamawiający nie jest zobligowany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do występowania z jakimikolwiek roszczeniami wobec zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od całości lub części zamówienia bez podania przyczyny.
 5. Umowa będzie uznana za zawarta z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 6. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji:

a)      wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

b)      wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony – w zakresie dostosowania umowy do tych zmian,

c)       wydłużenia okresu realizacji projektu, w zakresie wydłużenia okresu realizacji umowy, o okres nie dłuższy niż wydłużona została realizacja projektu,

d)      zmiany wniosku o dofinansowanie w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian,

e)      zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu.

 

 

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Firma Wykonawcy: ........................................................................................................

NIP Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu ………………………………….E-mail ………………………….

 

Zamawiający:

 

Świętokrzyski Klub Amazonki

przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii

ul. Artwińskiego 3c, 25-734

 

OFERTA

 

W związku z ogłoszeniem rozeznania rynku na przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych składam niniejszą ofertę.

 

1. Oferuję cenę za jedną akcję informacyjno-edukacyjną w wysokości

 

Brutto................................zł/   słownie.................................

 

Wskazana cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia oraz wszystkie obowiązkowe podatki i ewentualne ubezpieczenia społeczne.

 

2. Jestem członkiem następującej organizacji pozarządowej, której celem statutowym jest działalność na rzecz profilaktyki raka piersi.

 

3. Oświadczam, że posiadam następujące doświadczenie/kompetencje do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki raka piersi:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczenia:

 

 1. Zapoznałam/em się z treścią ogłoszenia i akceptuję  je bez zastrzeżeń.
 2. Spełniam wszystkie warunki określone w ogłoszeniu.
 3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji przedmiotowego zamówienia.
 4. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia w tym koszty dojazdu.
 5. Oświadczam, że wszystkie złożone dokumenty  są zgodne  z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym.
 6. Oświadczam, że zapoznałam/em/liśmy  się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2.

 

 

 

……………………………………

Czytelny podpis

Miejscowość, data .................................                           

  

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:,

 1. …………………………………………
 2. …………………………………………
 3. …………………………………………

 

 

 

 

Projekt subregion południowy

 

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Świętokrzyski Klub Amazonki realizuje w partnerstwie ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Kielcach następujące projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 

 • Profilaktyka raka piersi – subregion północny, nr RPSW.08.02.02-26-0001/20
 • Profilaktyka raka piersi – subregion południowy, nr RPSW.08.02.02-26-0003/20.

Projekty skierowane są do kobiet w wieku 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego (subregion północny i subregion południowy), które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do osób z otoczenia kobiet z grupy docelowej oraz lekarzy POZ.

Główne cele projektów: zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych, poprzez zapewnienie badań w miejscu zamieszkania lub zapewnienie bezpłatnego transportu na badania (w tym dla osób z niepełnosprawnością), zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną na czas badania; a także zapewnienie dostępu do wiedzy z zakresu profilaktyki poprzez działania informacyjno-edukacyjne dla kobiet z grupy docelowej oraz  osób z ich otoczenia. Efektem podejmowanych działań będzie również wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział w programach zdrowotnych.

Działania przewidziane w projektach:

 • działania informacyjno-edukacyjne (przygotowanie materiałów informacyjno-edukacyjnych; kolportaż ulotek, plakatów, broszur edukacyjnych na terenie wszystkich gmin subregionów; przygotowanie i realizacja akcji profilaktycznych; działania informacyjno-edukacyjne w mediach; wysyłka zindywidualizowanych zaproszeń na badania);
 • indywidualne konsultacje (indywidualne konsultacje dla pacjentek z zakresu profilaktyki; infolinia dla uczestniczek projektu);
 • zapewnienie dostępu do badań profilaktycznych (realizacja bezpłatnego transportu na badania; realizacja badań w ŚCO i w miejscu zamieszkania uczestniczek poprzez mobilne punkty badań; zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu);
 • badania profilaktyczne (mammografia, cytologia – dla każdej pani, która wykona badanie atrakcyjne gadżety przypominające o profilaktyce).

Projekty są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Możliwość zgłoszenia szczególnych potrzeb pod numerem telefonu: 607 77 88 88 (mammografia).

 

„Profilaktyka raka piersi - subregion południowy” RPSW.08.02.02-26-0003/20

 • Wartość projektu 824 000,00 zł; w tym dofinansowanie z EFS 700 400,00 zł.
 • Wkład własny w projekcie wynosi 84 000,00 zł.
 • Projekt skierowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat pracujących lub biernych zawodowo z powodu złego stanu zdrowia, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa świętokrzyskiego – subregion południowy które zostaną objęte badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby.
 • Obszar realizacji - gminy w powiatach: buskim, jędrzejowskim, kazimierskim, opatowskim, pińczowskim, sandomierskim, staszowskim, włoszczowskim.
 • Grupa docelowa w projekcie obejmuje minimum 2565 kobiet kwalifikujących się na badania w tym minimum 770 kobiet z obszarów tzw. „białych plam” (powiat włoszczowski, staszowski oraz Miasto i Gmina Zawichost - pow. Sandomierski). Minimum 514 kobiet będzie należeć do grupy kobiet, które nigdy nie wykonywały badań profilaktycznych w kierunku wykrywania raka piersi. W celu zwiększenia kompleksowości i efektywności oferowanych usług projekt pośrednio będzie także skierowany do minimum 3621 osób (3112 kobiet i 509 mężczyzn) w tym 30 lekarzy (21 kobiet i 9 mężczyzn).
 • Lider projektu: Świętokrzyskie Centrum Onkologii.
 • Partnerzy: Świętokrzyski Klub Amazonki przy Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach oraz Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu.

Czas realizacji: marzec 2021 r. – czerwiec 2023 r.

 

Zaufaj swoim dłoniom

1. Badaj się regularnie już od 20 roku życia, co miesiąc między 7 a 10 dniem cyklu.
2. Jeśli nie miesiączkujesz, lub jesteś w ciąży, badaj się regularnie w wybranym dniu miesiąca.
3. Jeśli zauważysz zmianę kształtu piersi, guzek, wciągnięcie lub wyciek z brodawki, przebarwienie skóry, zgrubienie pod pachą lub inną zmianę, której wcześniej nie było - ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA!
4. Większość zmian w piersiach kobiety wykrywają same.
5. Nawet gdy sama nie widzisz niepokojących zmian, kontroluj regularnie piersi u lekarza.
6. Po ukończeniu 35 roku życia wykonuj regularnie mammografię.
7. Rak piersi wcześnie wykryty jest uleczalny, a guz można usunąć zachowując pierś.

Pod prysznicem

Bottom ModulePołóż płaską część (nie opuszki palców) trzech środkowych palców na piersi (lewej ręki na prawej, prawej ręki na lewej). Wyszukuj zgrubień, guzków lub innych zmian wykonując kuliste ruchy, najpierw przy lekkim, potem mocniejszym, a wreszcie mocnym nacisku (mamy 3 stopnie natężenia nacisku). Zacznij od pachy i przesuwaj okrężnie, w kierunku brodawki. Dokładnie przebadaj cały obszar pomiędzy pachą, mostkiem, pod brodawką i od obojczyka aż po linię stanika.
Powtórz całą procedurę na drugiej piersi.

Na stojąco przed lustrem

Bottom Module Stań naprzeciwko lustra, spleć dłonie za głową i wyciągnij łokcie do przodu. Szukaj zmian takich jak dołki albo zmiany w fakturze lub kolorze skóry. Delikatnie ściągnij obydwie brodawki i sprawdź, czy nie ma wycieków, czy nie ma wydzieliny, czy nie wydobywa się płyn.

Połóż dłonie na biodrach i dokładnie przyjrzyj się swoim piersiom. Pamiętaj, że szukasz zmian w wyglądzie piersi.

Na leżąco

Bottom ModulePołóż się na plecach z poduszką lub ręcznikiem pod prawym ramieniem, aby spłaszczyć i rozłożyć tkankę piersi.
Połóż prawe ramię pod głowę, a lewą ręką badaj prawą pierś, tak, jak robiłaś to pod prysznicem, robiąc koliste ruchy palcami naciskając coraz mocniej tak, aby zbadać całą pierś i okolice pachy.

Powtórz to badanie na drugiej piersi.